วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
( กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )