สคบ. ได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายตรง/ตลาดแบบตรงมาวางหลักประกัน

08 ก.พ. 2562     702 views

ประกาศด่วน

     ด้วยพระราชบัญญัติเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยหลักประกันการประกอบเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่าย เกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายตรง/ตลาดแบบตรงวางหลักประกันต่อนายทะเบียน

     ขอให้ผู้ประกอบการเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายที่ประสงค์จะวางหลักประกัน ประเภท เงินสด สามารถวางหลักประกัน โดยนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "สคบ.เพื่อการวางหลักประกัน...(ชื่อผู้ประกอบเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่าย)..." และให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

          ๑. แบเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายำส่งหลักประกัน
          ๒. ใบเสร็จ หรือ สลิปการโอน
          ๓. เอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี เกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่าย เช่น ภงด. ๕๐ หรือ ภ.พ. ๓๐

     ทั้งนี้ หากท่านไม่นำหลักประกันการประกอบเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายมาวางหรือนำมาวางไม่ครบถ้วนภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ถือว่าถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายตรง/ตลาดแบบตรง

     หมายเหตุ ผู้ประกอบเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายที่วางหลักประกันประเภท หนังสือค้ำประกัน แล้ว ไม่ต้องนำหลักประกันประเภทเงินสด มาวางซ้ำอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( )

เอกสารเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่าย
ทะเบียนเลขที่บัญชี สคบ. เกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่าย